Porady

 

INFOLINIA

 

Dla połączeń stacjonarnych

801 002 202

koszt wg stawki operatora

 

Dla połączeń komórkowych

32 720 03 99

koszt wg stawki operatora

 

Koszty naliczane są od momentu
połączenia z infolinią
(tj. również za czas oczekiwania).

 

poniedziałek

10:00-18:00

wtorek - piątek

8:30-17:00

 

OSOBISTE

 Informacje na temat miejsca i godzin
udzielania porad osobistych dostępne
są na stronie
KONTAKT

 

Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników

W wyniku przeprowadzonej w okresie listopad 2010 – styczeń 2011 r. kontroli u pracodawcy z branży gumowej w Zabrzu stwierdzono rażące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz bhp. Warunki pracy panujące na terenie zakładu pracy stwarzały bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia zatrudnionych.

Zakład w listopadzie 2010 r. zatrudniał ogółem 170 osób, w tym na podstawie umowy o pracę 64 pracowników. Z pozostałymi osobami (ok. 106) zawarto umowy cywilnoprawne, tj.: umowy o dzieło, w celu wykonywania tej samej pracy, na tych samych stanowiskach pracy oraz w tym samym czasie, co pracownicy na umowę o pracę. Analiza zawieranych w zakładzie umów o dzieło wykazała występowanie cech charakterystycznych dla stosunku pracy, takie jak: osobiste wykonywanie, podporządkowanie pracownika, a także świadczenie tej pracy w warunkach obciążenia podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy.

Charakter zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym wymóg odpowiedniego przeszkolenia, wyklucza możliwość zastępstwa osoby wykonującej dzieło przez osoby trzecie, co powoduje konieczność osobistego świadczenia pracy przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło.

Jak ustalono umowy o dzieło zawierane są najczęściej z tymi samymi osobami od wielu lat, na kolejne okresy, nigdy nie dłuższe niż 1 miesiąc. W zawieranych umowach o dzieło zobowiązuje się osobę do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło jest planowany i ewidencjonowany. Planowanie czasu pracy osób na umowę o dzieło i pracowników na umowę o pracę zatrudnionych w poszczególnych działach produkcji i utrzymania ruchu odbywa się wspólnie na każdy kolejny tydzień od poniedziałku do piątku, w systemie 3-zmianowym, obejmującym 8 godz.

Analiza struktury zatrudnienia w kontrolowanym zakładzie pracy na przełomie całego roku kalendarzowego 2010 r., wykazała:

 

Miesiąc

Ilość osób zatrudnionych
na umowę o pracę

Ilość osób, z którymi zawarto umowy o dzieło

styczeń

56

70

luty

56

54

marzec

59

92

kwiecień

59

95

maj

58

108

czerwiec

61

120

lipiec

60

116

sierpień

62

112

wrzesień

63

106

październik

64

107

listopad

64

106

grudzień

64

101

 

Zawieranie umowy cywilnoprawnej bywa również traktowane w w/w zakładzie pracy, jako forma „okresu próbnego", w celu sprawdzenia przydatności danego pracownika do zatrudnienia go na umowę o pracę. I tak np.: w 2010 roku zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, które wcześniej świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło.

Procesy produkcyjne prowadzone są w większości przypadków przy pomocy maszyn i urządzeń nabytych i wyprodukowanych przed 1.01.2003r., tj.: podlegających obowiązkowi dostosowania do minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191, poz.1596 z póź.zm.). Ustalenia z kontroli wykazały, iż w/w maszyny i urządzenia nie spełniają w/w przepisów i są eksploatowane pomimo bardzo złego stanu technicznego, najczęściej bez wymaganych osłon strefy niebezpiecznej, co zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pracowników.

Podczas kontroli stanowisk pracy pięciokrotnie wstrzymano wykonanie pracy oraz osiem razy wstrzymano eksploatację urządzeń w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło.

Przykłady rażącego naruszenia bhp polegającego na eksploatacji niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń (prasy, mieszalniki, piły) przedstawiono na poniższych zdjęciach:

 

image002

 

image004a


Zdjęcia 1-2. Młynek do PCV. Brak zabezpieczenia przed możliwością włożenia reki przez pracownika do strefy urządzeń tnących zarówno od strony zasypu odpadów jak i od strony wyjścia rozdrobnionych odpadów. Nie zabezpieczono również pełną osłona od strony wewnętrznej pasa napędowego w/w urządzenia.

 

image006a

 

Zdjęcie3. Brak osłony tarczy tnącej we frezarce pionowej eksploatowanej na terenie warsztatu. Na stole roboczym urządzenia pozostawione po śniadaniu kubek i cukier.

Kontrola w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy wykazała, iż w zakładzie nie przestrzega się zasad bhp pomimo stosowania w procesach produkcji szeregu substancji i mieszanin chemicznych, zakwalifikowanych jako szkodliwe, czy wręcz rakotwórcze, które wymagają w większości dobrze wentylowanych stanowisk pracy, jak również ze względu na ich właściwości wymuszają zakaz jedzenia, picia, a zwłaszcza palenia tytoniu. Podczas kontroli stanowisk pracy inspektor pracy stwierdził niesprawną technicznie wentylację mechaniczną na stanowiskach pracy (zdemontowane lub uszkodzone wentylatory) oraz urządzone miejsca do odpoczynku i spożywania posiłków.

 

image008

 

Zdjęcie 4 Zdemontowana instalacja wentylacji odciągowej w hali młynków, gdzie występuje zapylenie.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, tj.: 

  • szyby w niektórych oknach w halach produkcyjnych były uszkodzone oraz grożą wypadnięciem, co stwarza zagrożenie wypadkowe, 
  • wycieki wody z rur wodno – kanalizacyjnych (widoczne pod sufitem) wychodzących z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych znajdujących się nad halą,
  • przecieki wód opadowych z nieszczelnego dachu
  • podłoga w wielu miejscach na hali „granulatów" i hali „ciągu" była uszkodzona i posiadała nierówności powstałe z wielu warstw zaschniętego kleju czy ubytków, co stwarza zagrożenie wypadkowe
  • powłoki malarskie ścian i sufitów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nie spełniają podstawowych wymogów higieny, tj.: ściany były brudne, nosiły ślady licznych zalań i zagrzybienia.

Efektem ujawnionych nieprawidłowości było 14 decyzji ustnych wykonanych w czasie trwania kontroli,42 decyzje pisemne oraz 18 wniosków w wystąpieniu.

Konsekwencją zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz dopuszczenia do eksploatacji niesprawnych technicznie maszyni urządzeń, bez wymaganych osłon zabezpieczających strefę niebezpieczną było skierowanie do sądu wniosku o ukaranie. Wyrokiem nakazowym Sąd Rejonowy w Zabrzu uznał obwinionego za winnego zarzucanych mu wszystkich stwierdzonych wykroczeń.

Zagrożone życie i zdrowie pracowników

W wyniku kontroli przeprowadzonej w lutym 2011 r. w zakładzie produkcyjnym z branży stalowej z siedzibą w Tarnowskich Górach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośrednio zagrożone było zdrowie i życia pracowników zatrudnionych w hali produkcyjnej firmy na terenie Chorzowa. Ponadto inspektor pracy ustalił, że pracodawca zalega pracownikom z wypłatą należnego wynagrodzenia.

Jak ujawnił inspektor pracy, pracodawca nie dostarczał nowozatrudnionym pracownikom odzieży i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującą w zakładzie tabelą odzieży i obuwia roboczego, z kolei pracownikom z dłuższym stażem odzież i obuwie robocze ostatni raz dostarczono w 2007 r.

Natomiast w hali produkcyjnej w Chorzowie nie zapewniono w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych tj. umywalni i natrysków podłogi oraz ścian do wysokości 2 m wykonanych z materiałów łatwych w utrzymaniu w czystości. Dla pracowników zajmujących się wierceniem otworów w detalach z profili stalowych przy użyciu wiertarki ręcznej magnesowej nie zapewniono uchwytu do którego można zamocować obrabiany element. Zatrudnieni obrabiane elementy trzymali w rekach. Pracownicy spawające elementy metodą MAG nie mieli zapewnionych pełnych osłon stanowiska przed promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym podczas spawania. Nie mieli także dostarczonych fartuchów spawalniczych chroniących przed odpryskami.

Do prac transportowych używana była suwnica hakowa, z niesprawnym hamulcem oraz nierównym podtorzem, po którym poruszało się urządzenie.

Jak ustalił inspektor pracy, pracodawca na dzień kontroli zalegał w wypłatą wynagrodzenia za styczeń 2011 r. dla zatrudnionych jak i byłych pracowników. Zaległości w wypłacie wynagrodzenia za pracę wyniosły 19.837,50 PLN netto.

Biorąc powyższe pod uwagę inspektor pracy wydał decyzje mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. O nieprawidłowościach związanych z użytkowaniem suwnicy poinformowano UDT. Osoba winna popełnionych wykroczeń została ukarana mandatem.

Wybuch mieszanki pyłowo – powietrznej w Elektrowni Rybnik SA

W sobotę 29 stycznia 2011 roku około godziny 17:20 nastąpił wybuch w zasobniku z paliwem zespołu młynowego nr 2 bloku energetycznego nr 6 w Elektrowni Rybnik S.A.

Jak ustalił w trakcie kontroli inspektor pracy, bezpośrednio przed zaistnieniem opisanego zdarzenia nastąpiło zawieszenie paliwa zawierającego mieszaninę biomasy i węgla w zasobniku z paliwem. W efekcie nastąpiła przerwa w dostawie paliwa do młyna węglowego, co spowodowało gwałtowny wzrost temperatury mieszanki pyłowo – powietrznej, wskutek czego w bardzo krótkim czasie nastąpił jej zapłon wewnątrz młyna węglowego. W wyniku zapłonu mieszanki pyłowo - powietrznej wewnątrz młyna węglowego nastąpił przedmuch gorącego powietrza w kierunku zasobnika z paliwem, co doprowadziło do zapłonu znajdującego się w nim paliwa. Wybuch paliwa wewnątrz zasobnika z paliwem spowodował uniesienie obłoku mieszanki pyłowo - powietrznej w przestrzeni nad zasobnikiem z paliwem, która również uległa zapłonowi. Wybuchowe spalanie mieszanki pyłowo - powietrznej nad zasobnikiem z paliwem zostało przerwane po wypaleniu całego paliwa znajdującego się w zasobniku z paliwem.

Pożar w zasobniku węgla spowodował zapalenie taśm taśmociągów dwóch przenośników taśmowych oraz kabli instalacji elektrycznych znajdujących się w pobliżu, co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia ilości paliwa w blokach energetycznych i w konsekwencji do zmniejszenia wytwarzanej mocy.

W wyniku oględzin przestrzeni wewnętrznych młyna węglowego, w którym nastąpił pierwotny zapłon mieszanki pyłowo - powietrznej nie stwierdzono długotrwałego działania wysokiej temperatury na elementy konstrukcji komory mielenia i komory pirytowej, co oznacza, że pożar mieszanki pyłowo – powietrznej wewnątrz młyna był krótkotrwały i ustał po wypaleniu całej objętości paliwa znajdującego się w komorze mielenia. Opisany wyżej stan faktyczny pokazano na zdjęciach nr 1 i 2.

Na podstawie przyczyn opisanego zdarzenia można stwierdzić, że obecnie funkcjonujący układ pomiaru stopnia napełnienia zasobników nie odzwierciedla rzeczywistej ilości paliwa w zasobniku, szczególnie w przypadku zawieszania paliwa. Zastosowane wykładziny zasobników przykotłowych powodują przywieranie paliwa zwierającego domieszki biomasy, co wynika z różnicy gęstości nasypowych węgla i biomasy. Istniejący układ taśmociągów, uniemożliwia równomierny zasyp paliwa do zasobników przykotłowych bloków energetycznych. W związku z opisanymi problemami technicznymi z zakresie podawania paliwa do zasobników przykotłowych wydano decyzje administracyjne obligujące pracodawcę do modernizacji układu nawęglania ww. zakresie.

Na podstawie analizy przebiegu opisanego wyżej zdarzenia należy stwierdzić, że w wyniku zaistniałego pożaru wystąpiło duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a osobą, która była najbardziej narażoną na możliwe skutki rozprzestrzenienia się pożaru była obchodowa, która znajdowała się w pobliżu zasobnika z paliwem w momencie rozwoju pożaru w zasobniku przykotłowym.

Należy również stwierdzić, że pożar paliwa w zasobniku nie przerodził się w zapłon mieszanki pyłowej na galerii nawęglania dzięki temu, że przestrzegano zasad usuwania pyłu z elementów konstrukcji galerii nawęglania.

 

image002

 

Zdjęcie nr 1. Widok komory mielenia w której nie zalegają fragmenty nie wypalonego paliwa.

 

 

image004

 

Zdjęcie nr 2. Elementy konstrukcji młyna z niewielkimi fragmentami zalegającej biomasy po wypaleniu paliwa w objętości komory mielenia.


Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) informujemy, że serwis internetowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowiednie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).

Akceptuję pliki cookies znajdujące się na tej stronie .